< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Nikolaja ielā 12 Piltenē

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Nikolaja ielā 12 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130020402, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130020402, platība 0,0771 ha. Izsoles sākumcena 1200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 22. septembrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 22. oktobrī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 22. septembra plkst. 13:00 un noslēdzas 2021. gada 12. oktobrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 12. oktobra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 120 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Nikolaja iela 12 izsoles nodrošinājums”, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  Piltenes pagasta pārvaldes vadītājam: tālr. 26820888; e-pasts: [email protected] . Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.
IZSOLES NOTEIKUMI