< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē

2022-04-25, 14.24

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330070016, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330070209, platība 0,9404 ha.
Izsoles sākumcena – 6240 eiro, nodrošinājums – 624 eiro, izsoles solis – 200 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 26. aprīlī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 26. maijā plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 16. maijā plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 16. maija plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 624 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Parka iela 3 izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa elektroniskās izsoļu vietnes administratoram saskaņā ar elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  Piltenes pagasta pārvaldes vadītājam: tālr. 26820888; e-pasts: [email protected]. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI